Verín:
988 412 345 988 411 013  | 
Xinzo:
988 462 583 988 462 824  | 

Información Legal

CONDICIÓNS XERAIS DE USO DO SITIO WEB DE CIG Verín - A Limia

www.cig-verin.gal

CIG Verín - A Limia  con domicilio en Casa Sindical, Rúa Doutor Pedro Gonzalez nº 5, 1º Verín (Ourense) pon a disposición no seu sitio web www.cig-verin.gal determinados contidos de carácter informativo sobre as súas actividades.

As presentes condicións xerais rexen única e exclusivamente o uso do sitio web da CIG Verín - A Limia por parte dos USUARIOS que accedan ao mesmo. As presentes condicións xerais expóñenselle ao USUARIO no sitio web www.cig-verin.gal en todas e cada unha das páxinas e cada vez que un USUARIO introduce os seus datos nos formularios existentes, para que as lea, imprímaas, arquive e acepte a través de internet, non podendo o USUARIO introducir os seus datos efectivamente sen que se producise esta aceptación.

O acceso ao sitio web de CIG Verín - A Limia implica sen reservas a aceptación das presentes condicións xerais de uso que o USUARIO afirma comprender na súa totalidade. O USUARIO comprométese a non utilizar o sitio web e os servizos que se ofrecen no mesmo para a realización de actividades contrarias á lei e a respectar en todo momento as presentes condicións xerais.

PRIMEIRA.- CONDICIÓNS DE ACCESO E USO

1.1.-A utilización do sitio web de CIG Verín - A Limia non leva a obligatoriedade de inscripción do USUARIO. As condicións de acceso e uso do presente sitio web réxense estrictamente pola legalidade vixente e polo principio de boa fe comprometéndose o USUARIO a realizar un bo uso da web. Quedan prohibidos todos os actos que vulneren a legalidade, dereitos ou intereses de terceiros: dereito á intimidade, protección de datos, propiedade intelectual etc.

Expresamente CIG Verín - A Limia prohibe os seguintes:

1.1.1.- Realizar accións que poidan producir no sitio web ou a través do mesmo por calquera medio calquera tipo de dano aos sistemas de CIG Verín - A Limia ou a terceiros.

1.1.2.- Realizar sen a debida autorización calquera tipo de publicidade ou información comercial directamente ou de forma encuberta, o envío de correos masivos ("spaming") ou envío de grandes mensaxes co fin de bloquear servidores da rede ("mail bombing").

1.2.- CIG Verín - A Limia poderá interromper en calquera momento o acceso ao seu sitio web si detecta un uso contrario á legalidade, a boa fe ou ás presentes condicións xerais- ver cláusula quinta.

SEGUNDA.- CONTIDOS.

Os contidos incorporados neste sitio web foron elaborados e incluídos por:

2.1.- CIG Verín - A Limia utilizando fontes internas e externas de tal modo que CIG Verín - A Limia únicamente faise responsable polos contidos elaborados de forma interna.

2.2.- Terceiros alleos a, CIG Verín - A Limia ben mediante colaboracións directas no sitio web ou ben presentes a través de hiperenlaces ou links a outros sitios web ou a noticias doutros sitios dos que non é titular CIG Verín - A LimiaCIG Verín - A Limia en ningún caso será responsable dos contidos así introducidos e non garante o correcto funcionamento de todos estes links ou hiperenlaces. O USUARIO que desexe establecer un hiperenlace no seu sitio web ao sitio web de CIG Verín - A Limia non realizará un uso ilegal ou contrario á boa fe das informacións postas a disposición no referido sitio web.

2.3.- CIG Verín - A Limia resérvase o dereito a modificar en calquera momento os contidos existentes no seu sitio web.

TERCEIRA.- DEREITOS DE AUTOR E MARCA.

CIG Verín - A Limia informa que o sitio web www.cig-verin.gal os contidos propios, a programación e o deseño do sitio web atópase plenamente protexido polos dereitos de autor, quedando expresamente prohibida toda reprodución, comunicación, distribución e transformación dos referidos elementos protexidos salvo consentimento expreso de CIG Verín - A LimiaCIG Verín - A Limia utiliza fontes externas para a elaboración dos seus contidos en determinadas ocasións e tamén establece links ou hiperenlaces a artigos ou informacións de terceiros citando sempre a fonte. O lexítimo titular dos dereitos de autor destas informacións así incluídas poderá solicitar en calquera momento a eliminación das referidas referencias.

CUARTA.- XURISDICIÓN E LEI APLICABLE.

As presentes condicións xerais réxense pola lexislación española. Son competentes para resolver toda controversia ou conflito que se derive das presentes condicións xerais os Xulgados de Verín (Ourense) renunciando expresamente o USUARIO a calquera outro foro que puidese corresponderlle.

QUINTA. 

No caso de que calquera cláusula do presente documento sexa declarada nula, as demais cláusulas seguirán vixentes e interpretaranse tendo en conta a vontade das partes e a finalidade mesma das presentes condicións. CIG Verín - A Limia poderá non exercitar algún dos dereitos e facultades conferidos neste documento o que non implicará en ningún caso a renuncia aos mesmos salvo recoñecemento expreso por parte de CIG Verín - A Limia