Verín:
988 412 345 988 411 013  | 
Xinzo:
988 462 583 988 462 824  | 
PARTILHAR
Telegram WhatsApp

OFERTA DE CATRO POSTOS DE TRABALLO NO CONCELLO DE ENTRIMO

12 Feb 2020

Son para pións de servizos varios

O concello de Entrimo fai pública no BOP do 12 de febreiro a convocatoria para a contratación laboral que se indica a continuación,segundo as bases aprobadas por resolución da alcaldía con data 07/02/2020:

1.- Número e denominación das prazas: 4 pións de servizos varios

2.- Modalidade de contratación: contrato laboral temporal a media xornada

3.- Duración do contrato: dous, doce meses e dous, seis meses

4.- Sistema de selección: concurso de méritos

5.- Retribucións totais: 554,17 €/mes (incluída pppe).

6.- Lugar e prazo de presentación de instancias: 5 días hábiles contados dende o seguinte á publicación deste anuncio no BOP, no rexistro do concello de Entrimo ou por calquera dos medios admitidos en dereito.

7.- Exposición das bases: o texto completo das bases de selección está publicado no taboleiro de anuncios do concello e na sede electrónica municipal, http://entrimo.sedelectronica.es

Volver