Verín:
988 412 345 988 411 013  | 
Xinzo:
988 462 583 988 462 824  | 

O CONCELLO DE VERÍN OFERTA UNHA PRAZA DE SOCORRISTA

27 Dec 2019

Trátase dunha contratación temporal a media xornada

 

  CONTRATACIÓN UNHA (1) PRAZA DE SOCORRISTA  2020

03/01/2020

Ultimo día  para aportar documentación para baremar.

07/01/2020 – 14.00 horas

Listaxe de admitid@s e excluíd@s.

08/01/2020

Reclamación ao listaxe de admitidos e excluídos

09/01/2020 – 14 horas

Listaxe provisional

10/01/2020

Reclamación á listaxe provisional

13/01/2020

Listaxe definitiva

 

Data  probábel de contratación: 14/01/2020

Duración do contrato: até o 13/07/2020  (a MEDIA XORNADA  de luns a domingo)

 

1.- Documentación mínima que tenhen que aportar para participar no proceso de selección:

  • Fotocopia do DI
  • Declaración de veracidade e/ou Certificado negativo do Rexistro Central de Delincuentes Sexuais
  • Titulación mínima exigida: graduado escolar ou equivalente.
  • Carné de socorrista homologado pola Academia Galega de Seguridade

 

2.-Motivos de exclusión do proceso de selección:

  • Non aportar a documentación mínima esixida

 

3.- Documentación que poden aportar para acadar méritos:

  • Experiencia profesional:

1.- Por servizos prestados en calquera administración pública na mesma categoría a que se pretende acceder: 0,25 puntos/mes. (Informe de vida laboral e copias cotexadas dos contratos de traballo).

2.- Por cada mes de servizos prestados nas empresas privadas na mesma categoría e referidos aos últimos 5 anos: 0,05 puntos/mes. (Informe de vida laboral e copias cotexadas dos contratos de traballo).

  • Minusvalidez do solicitante compatible co posto de traballo, igual ou superior ao 33% (1 punto) que se acreditará mediante certificado de grado de minusvalidez emitido pola Área de Servizos Sociais da Delegación Provincial da Conselharía de Sanidade e Servizos Sociais.
  • Cursos de formación ou perfeccionamento realizado con aproveitamento impartido polas Administracions Públicas, universidades, INEM, Fundación tripartita para formación ou sindicatos, e relacionado coas funcions propias da categoría: (máximo 3 puntos)

 

De  40 a 100 horas

0,10 puntos/curso

De 101 a 300 horas

0,40 puntos/curso

De 301 a 500 horas

0,60 puntos/curso

De 501 horas en adiante

1,00 puntos/curso

 

  • Titulación académica distinta a solicitada como requisito imprescindíbel para o acceso (só  se computará a titulación de máis nivel das alegadas ):

 

Título de doutor/a

1,75 puntos

Título de licenciado/a, arquitecto/a, enxenheiro/a

1,50 puntos

Título de enxenheiro/a, técnico/a,

diplomado/a universitario/a, arquitecto/a técnico/a

1,25 puntos

Título de COU, Título de técnico especialista obtido en FP de 2º grado, Título de Bacharelato actual, Ciclo formativo de grado superior ou equivalente

 

0,75 puntos

Graduado en secundaria, 2º BUP superado, Título de Técnico auxiliar obtido en 2º ano de FP de 1º grado, ciclo formativo de grado medio ou equivalente

 

0,50 puntos

Graduado escolar, 2º da ESO superado

0,25 puntos

 

  • Conhecemento acreditado do idioma galego acreditado polos cursos e titulacions homologadas pola Xunta de Galiza.( só se valorará o grado superior alegado)

 

Iniciación

0,50 puntos

Perfeccionamento

0,75 puntos

Especialización

1,00 puntos

Volver