Verín:
988 412 345 988 411 013  | 
Xinzo:
988 462 583 988 462 824  | 

O CONCELLO DE VERÍN OFERTA UNHA PRAZA DE MONITOR/A DEPORTIVA PARA A PISCINA MUNICIPAL

19 Set 2019

Trátase dun contrato dun ano de duración

O concello de Verín oferta unha praza de monitor/a deportiva/o para a piscina municipal. Ofertan un contrato dun ano de duración.

 

  CONTRATACIÓN DE UNHA PRAZA DE MONITOR/A DEPORTIVA PISCINA MUNICIPAL 2019/2020

27/09/2019

Ultimo día  para aportar documentación para baremar.

30/09/2019 – 14 horas

Listaxe de admitidos e excluídos.

01/10/2019

Reclamación á listaxe de admitidos e excluídos

02/10/2019 – 14 horas

Listaxe provisional

03/10/2019

Reclamación á listaxe provisional

04/10/2019

Listaxe definitiva

 

Data  probable de contratación: do 07/10/2019 ao 06/10/2020.

 

 

 

 

1.- Documentación mínima que teñen que aportar para participar no proceso de selección:

  • Fotocopia do DNI
  • Declaración de veracidade e Certificado negativo do Rexistro Central de Delincuentes Sexuais
  • Titulación mínima exigida: - Técnico Superior de actividades físicas deportivas

    - Título de monitor de natación expedido por la RFEN (Real Federación             

      Española de Natacion) (75h)

    - Posuir curso que acredite coñecemento dalgunha actividade de 

      fitness:  pilates ou zumba ou step, de duración mínima de 40h (non será

      obxecto de valoración como  cursos de formación)

 

2.-Motivos de exclusión do proceso de selección:

  • Non aportar a documentación mínima esixida

 

3.- Documentación que poden aportar para acadar méritos:

  • Experiencia profesional:

            1.- Por servizos prestados en calquera administración pública na mesma categoría a que se pretende acceder: 0,25 puntos/mes. (Informe de vida laboral e copias cotexadas dos contratos de traballo).

            2.- Por cada mes de servizos prestados nas empresas privadas na mesma categoría e referidos aos últimos 5 anos: 0,05 puntos/mes. (Informe de vida laboral e copias cotexadas dos contratos de traballo).

  • Minusvalidez do solicitante compatible co posto de traballo, igual ou superior ao 33% ( 1 punto )que se acreditará mediante certificado de grado de minusvalidez emitido pola Ärea de Servizos Sociais da Delegación Provincial da Consellería de Sanidade e Servizos Sociais.
  • Cursos de formación ou perfeccionamento realizado con aproveitamento impartido polas Administracions Públicas, universidades, INEM, Fundación tripartita para formación ou sindicatos, e relacionado coas funcions propias da categoría:( máximo 3 puntos )

 

De   40 a 100 horas

0,10 puntos/curso

De 101 a 300 horas

0,40 puntos/curso

De 301 a 500 horas

0,60 puntos/curso

De 501 horas en adiante

1,00 puntos/curso

 

  • Titulación académica distinta a solicitada como requisito imprescindible para o acceso (só  se computará a titulación de máis nivel das alegadas ):

 

Título de doutor/a

1,75 puntos

Título de licenciado/a, arquitecto/a, enxeñeiro

1,50 puntos

Título de enxeñeiro/a, técnico/a,

diplomado/a universitario/a, arquitecto/a técnico/a

1,25 puntos

Título de COU, Título de técnico especialista obtido en FP de 2º grado, Título de Bacharelato actual, Ciclo formativo de grado superior ou equivalente

 

0,75 puntos

 

 

Graduado en secundaria, 2º BUP superado, Título de técnico auxiliar obtido en 2º ano de FP de 1º grado, ciclo formativo de grado medio ou equivalente

 

0,50 puntos

Graduado escolar, 2º da ESO superado

0,25 puntos

 

  • Coñecemento acreditado do idioma galego acreditado polos cursos e titulacions homologadas pola Xunta de Galiza.( só se valorará o grado superior alegado)

 

Iniciación

0,50 puntos

Perfeccionamento

0,75 puntos

Especialización

1,00 puntos

Volver