Verín:
988 412 345 988 411 013  | 
Xinzo:
988 462 583 988 462 824  | 

O CONCELLO DE VERÍN OFERTA TRES POSTOS DE AUXILIARES DE AXUDA NO FOGAR

23 Set 2022

Trátase de contratos indefinidos

O concello de Verín fai público na súa sede electrónica as bases para ofertar tres postos de auxiliares de axuda no fogar.

 

ANEXO III- BASES ESPECÍFICAS CONTRATACION  3 AUXILIARES AXUDA FOGAR

 

POSTO:  AUXILIAR AXUDA FOGAR XORNADA COMPLETA (inclúe sábados,domingos e festivos)

 

TIPO DE CONTRATO:  INDEFINIDO  até a cobertura definitiva da praza polo proceso de estabilización

30.09.2022

Último día para presentación instancias

03.10.2022

Lista provisional admitidos e excluidos

04.10.2022

Reclamación Lista provisional admitidos e excluidos

05.10.2022

Listado provisional

06.10.2022

Reclamación ao listado de admitidos e excluidos

07.10.2022

Lista definitiva

Data probable de contratación:   dende 12/10/2022

Data probable de contratación:   dende 12/10/2022

Retribución mensual bruta:  1.000€  (prorrata paga extra non incluida)

 

DOCUMENTACIÓN MÍNIMA A APORTAR (sendo motivo de exclusión a non aportación da documentación mínima esixida.)

A TITULACIÓN ESIXIDA NON SERÁ PUNTUABLE

Fotocopia DNI

Permiso de Conducir B

ANEXO I - Solicitude

ANEXO II – Declaración Responsable

TITULACIÓN ESIXIDA:

 

* Estar en posesión dalgún dos seguintes cursos, certificados ou títulos:

1. Curso de axuda no fogar, cun mínimo de 445 horas ou Certificado de profesionalidade.

2. Curso de Atención Sociosanitaria a persoas no domicilio ou/en Institucións Sociais ou certificado de profesionalidade.

3. Técnico en coidados auxiliares de enfermaría.

4. Técnico en atención a persoas en situación de dependencia ou equivalente a técnico de atención sociosanitaria.

 

 

8.3.A) EXPERIENCIA PROFESIONAL MÁXIMO 75 PUNTOS

PUNTUACIÓN MÁXIMA A ALCANZAR (60% DE 75) = 45 PUNTOS

A.1).- Servizos prestados, na administración local ou entidade do sector público (en réxime funcionarial/ laboral/ estatutario) desempeñando praza ou funcións equivalentes: 0,20 puntos por mes completo de servizos

A.2).- Servizos desempeñados en empresa/entidade privada, en posto ou funcións equivalentes á da bolsa á que opta: 0,15 puntos por mes completo de servizos

Para a acreditación dos devanditos méritos deberase achegar copia da seguinte documentación xustificativa:

 

- Certificación expedida pola Administración Pública na que prestou servizos, onde conste o grupo e o posto de traballo que desempeñou, e o cómputo total de días, meses e anos traballados, xunto coa vida laboral. Poderase acreditar dita experiencia no sector público aportando os respectivos contratos xunto coa vida laboral.

 

- Contrato de traballo acompañados do informe de vida laboral expedido pola Tesouraría Xeral da Seguridade Social no caso de postos desempeñados no sector privado

 

Os servizos prestados alegados, calcularánse según os datos finais obrantes na vida laboral.

 

En ambos casos non se terán en conta os períodos restantes inferiores ao mes.

 

8.3.B) FORMACIÓN ESPECÍFICA / COMPLEMENTARIA: MÁXIMO 24 PTOS

PUNTUACIÓN MÁXIMA A ALCANZAR (40% DE 24) = 9,60 PUNTOS

DURACIÓN

Puntos

Cursos de duración entre 20 - 49 horas

0,10

Cursos de duración entre 50 - 99 horas

0,20

Cursos de duración entre 100 - 299 horas

0,40

Cursos de duración entre 300 - 599 horas

0,80

Cursos de duración igual o superior a 600 horas

1,50

Serán obxecto de valoración as accións de formación directamente relacionadas coas funcións e/ou competencias profesionais a desempeñar, impartidas, organizadas, recoñecidas ou homologadas por Administracións Públicas, entidades y/o organismos dependentes das mesmas, universidades, Inem así como sindicatos.

Para a acreditación desta formación deberase achegar copia do título correspondente ou certificado acreditativo expedido pola entidade/organismo organizador ou responsable da actividade formativa. Nos devanditos documentos acreditativos deberá constar a data de realización dos mesmos, a súa duración, así como o seu obxecto.

Non serán valoradas as accións formativas de menos de 20 horas, nin a asistencia a xornadas, seminarios, simposios ou similares

 

8.3.C) NIVEL DE COÑECEMENTO DO IDIOMA GALEGO (MÁXIMO 1 PUNTO)

NIVEL

Puntos

CELGA I ou equivalente

0,20

CELGA II ou equivalente

0,40

CELGA III ou equivalente

0,60

CELGA IV ou equivalente

0,80

CELGA V ou equivalente

1

Para garantir o uso do galego nas relacións coa adminsitración será valorada a posesión do Certificado de Lingua Galega (CELGA) ou titulación equivalente, sendo esta homolagada pola Xunta de Galicia (valorarase soamente o nivel de grao superior)

 

 

No caso dalgunha baixa ou renuncia, acudirase ao chamamento, por orde de puntuación, dos/as candidatos/as que non obtiveron posto, creándose unha minibolsa de contratación.

O horario será de luns a domingo (incluíndo festivos) según as necesidades do servizo.

 

Volver