Verín:
988 412 345 988 411 013  | 
Xinzo:
988 462 583 988 462 824  | 
PARTILHAR
Telegram WhatsApp

O CONCELLO DE VERIN BUSCA TRABALLADOR/A SOCIAL

06 Mai 2022

Trátase dun contrato de duración determinada a xornada completa

 

BASES ESPECÍFICAS CONTRATACIÓN DE TRABALLADOR/A SOCIAL SAAD

 

TRABALLADOR/A SOCIAL

 

TIPO  CONTRATO:  de duración determinada por substitución de persoa traballadora , a xornada completa

12.05.2022

Último día para presentación instancias

16.05.2022

Lista provisional admitidos e excluidos

18.05.2022

Reclamación Lista provisional admitidos e excluidos

24.05.2022 – 14.00 HORAS

Listado provisional de valoración

25.05.2022

Reclamación Listado provisional de valoración

30.05.2022

Lista definitiva de valoración

01.06.2022

Data probable contratación: 01.06.2022

 

Retribucións mensuais brutas: 1.465,64€ (Pagas extras abónanse aparte)

 

1.- Documentación mínima que teñen que aportar para participar no proceso de selección:

 

  • Fotocopia do DNI.
  • Carne conducir: B
  • Anexo I
  • Declaración responsable (Anexo II)
  • Titulación mínima exigida:

-  Diplomatura ou Grado en Traballo Social.

-  Curso de coordinación y gestión de servicios de ayuda a domicilio (minimo   300 horas)/ ó Curso de geriatría y gerontología social (mínimo 300 horas)

 

Nota : a titulación mínima exixida non xerará méritos por ser requisito necesario

 

 

2.- Documentación que poden aportar para acadar méritos:

 

8.3.A) EXPERIENCIA PROFESIONAL MÁXIMO 75 PUNTOS

PUNTUACIÓN MÁXIMA A ALCANZAR (60% DE 75) = 45 PUNTOS

A.1).- Servizos prestados, na administración local ou entidade do sector público (en réxime funcionarial/ laboral/ estatutario) desempeñando praza ou funcións equivalentes: 0,20 puntos por mes completo de servizos

A.2).- Servizos desempeñados en empresa/entidade privada, en posto ou funcións equivalentes á da bolsa á que opta: 0,15 puntos por mes completo de servizos

Para a acreditación dos devanditos méritos deberase achegar copia da seguinte documentación xustificativa:

 

- Certificación expedida pola Administración Pública na que prestou servizos, onde conste o grupo e o posto de traballo que desempeñou, e o cómputo total de días, meses e anos traballados, xunto coa vida laboral. Poderase acreditar dita experiencia no sector público aportando os respectivos contratos xunto coa vida laboral.

 

- Contrato de traballo acompañados do informe de vida laboral expedido pola Tesouraría Xeral da Seguridade Social no caso de postos desempeñados no sector privado

Os servizos prestados alegados, calcularánse según os datos finais obrantes na vida laboral.

 

En ambos casos non se terán en conta os períodos restantes inferiores ao mes.

 

8.3.B) FORMACIÓN ESPECÍFICA / COMPLEMENTARIA: MÁXIMO 24 PTOS

PUNTUACIÓN MÁXIMA A ALCANZAR (40% DE 24) = 9,60 PUNTOS

DURACIÓN

Puntos

Cursos de duración entre 20 - 49 horas

0,10

Cursos de duración entre 50 - 99 horas

0,20

Cursos de duración entre 100 - 299 horas

0,40

Cursos de duración entre 300 - 599 horas

0,80

Cursos de duración igual o superior a 600 horas

1,50

Serán obxecto de valoración as accións de formación directamente relacionadas coas funcións e/ou competencias profesionais a desempeñar, impartidas, organizadas, recoñecidas ou homologadas por Administracións Públicas, entidades y/o organismos dependentes das mesmas, universidades, Inem así como sindicatos.

Para a acreditación desta formación deberase achegar copia do título correspondente ou certificado acreditativo expedido pola entidade/organismo organizador ou responsable da actividade formativa. Nos devanditos documentos acreditativos deberá constar a data de realización dos mesmos, a súa duración, así como o seu obxecto.

Non serán valoradas as accións formativas de menos de 20 horas, nin a asistencia a xornadas, seminarios, simposios ou similares

 

8.3.C) NIVEL DE COÑECEMENTO DO IDIOMA GALEGO (MÁXIMO 1 PUNTO)

NIVEL

Puntos

CELGA I ou equivalente

0,20

CELGA II ou equivalente

0,40

CELGA III ou equivalente

0,60

CELGA IV ou equivalente

0,80

CELGA V ou equivalente

1

Para garantizar o uso do galego nas relacións ca Adminsitración será valorada a posesión do Certificado de Lingua Galega (CELGA) ou titulación equivalente, sendo ésta homolagada pola Xunta de Galicia (valorarase soamente o nivel de grao superior)

 

 

 

 

 

 

 

Volver