Verín:
988 412 345 988 411 013  | 
Xinzo:
988 462 583 988 462 824  | 
PARTILHAR
Telegram WhatsApp

O CONCELHO DE VERIN CONVOCA CONCURSO PRA CONTRATACIÓN DE 1 MONITOR/A PRO SERVIZO DE LUDONADAL 2015

10 Dec 2015

Poderán presentarse solicitudes até o día 15 de Decembro (incluído)

CONTRATACIÓN DE 1 MONITOR/A PARA LUDONADAL 2015

15/12/2015 Ultimo día para achegar documentación para baremar.
16/12/2015 – 14 HORAS Listado de admitidos/as e excluídos/as.
17/12/2015 Reclamación ao listado de admitidos/as e excluídos/as
18/12/2015 – 14 HORAS Listaxe provisional
21/12/2015 Reclamación á listaxe provisional
22/12/2015 Listaxe definitiva
Data probábel de contratación: 23/12/2015
Duración do contrato: Do 23/11/2015 ao 07/01/2016

1.- Documentación mínima que teñen que aportar para participar no proceso de selección:

• Fotocopia do DNI, debidamente cotexada.
• Declaración de veracidade.
• Titulación mínima exigida: Bachiller superior ou equivalente
• Curso de monitor de ocio e tempo libre o monitor sociocultural (requisito non puntuable) impartido polas Administracions Públicas, universidades, INEM, Fundación tripartita para formación ou sindicatos
• Será requisito imprescindible que los aspirantes presenten algún curso relacionado con la igualdad, de duración mínima de 40 horas, impartido polas Administracions Públicas, universidades, INEM, Fundación tripartita para formación ou sindicatos. Dicho curso o cursos serán objeto de valoración.

2.- Documentación que poden aportar para acadar méritos:

• Experiencia profesional:
1.- Por servizos prestados en calquera administración pública na mesma categoría a que se pretende acceder: 0,25 puntos/mes. (Informe de vida laboral e copias cotexadas dos contratos de traballo).
2.- Por cada mes de servizos prestados nas empresas privadas na mesma categoría e referidos aos últimos 5 anos: 0,05 puntos/mes. (Informe de vida laboral e copias cotexadas dos contratos de traballo).

• Minusvalidez do solicitante compatible co posto de traballo, igual ou superior ao 33% (1 punto) que se acreditará mediante certificado de grado de minusvalidez emitido pola Ärea de Servizos Sociais da Delegación Provincial da Consellería de Sanidade e Servizos Sociais.

• Cursos de formación ou perfeccionamento realizado con aproveitamento impartido polas Administracions Públicas, universidades, INEM, Fundación tripartita para formación ou sindicatos, e relacionado coas funcions propias da categoría:(máximo 3 puntos)
De 40 a 100 horas 0,10 puntos/curso
De 101 a 300 horas 0,40 puntos/curso
De 301 a 500 horas 0,60 puntos/curso
De 501 horas en adiante 1,00 puntos/curso

• Titulación académica distinta a solicitada como requisito imprescindible para o acceso (só se computará a titulación de máis nivel das alegadas):
Título de doutor/a 1,75 puntos
Título de licenciado/a, arquitecto/a, enxeñeiro 1,50 puntos
Título de enxeñeiro/a, técnico/a, diplomado/a universitario/a, arquitecto/a técnico/a 1,25 puntos
Título de COU, Título de técnico especialista obtido en FP de 2º grado, Título de Bacharelato actual, Ciclo formativo de grado superior ou equivalente 0,75 puntos
Graduado en secundaria, 2º BUP superado, Título de técnico auxiliar obtido en 2º ano de FP de 1º grado, ciclo formativo de grado medio ou equivalente 0,50 puntos
Graduado escolar, 2º da ESO superado 0,25 puntos

• Coñecemento acreditado do idioma galego acreditado polos cursos e titulacions homologadas pola Xunta de Galiza (só
se valorará o grado superior alegado)
Iniciación 0,50 puntos
Perfeccionamento 0,75 puntos
Especialización 1,00 puntos

Mais información en: http://www.verin.es/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=78 ou chamando ao telefone do Concelho de Verín: 988410000

Volver