Verín:
988 412 345 988 411 013  | 
Xinzo:
988 462 583 988 462 824  | 

CIG INFORMA: CADRO DE VACACIÓNS E PERMISOS NA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

11 Xan 2022

En formato imprimíbel

A CIG INFORMA SOBRE OS PERMISOS E VACACIÓNS NA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DURANTE O ANO 2022. PODES DESCARREGAR O CADRO DA IMAXE ABRINDO O PDF QUE ESTÁ DEBAIXO DAS FOTOGRAFÍAS

 

VACACIÓNS 2022

 

 

 

VACACIÓNS

 

 

22 DÍAS HÁBILES POR ANO

+1 día aos 15 anos

+1 día aos 20 anos

+1 día aos 25 anos

+1 día aos 30 anos

 

Pódense desfrutar até o 31 de xaneiro do ano seguinte.

Pódense solicitar 5 días de vacacións de forma independente e xuntalos aos días de permiso por asunto particular

Interromperase o seu desfrute no caso de baixa ou hospitalización, permiso de maternidade e de paternidade podendo desfrutalos posteriormente.

 

PERMISOS 2022

PERMISO POR ASUNTOS PARTICULARES

6 DÍAS + 1 DIA*  Función Pública

+2 días aos 18 anos, +1día aos 24 anos, +1 día aos 27 anos, +1 aos 30,+1 aos 33…..

+2 dias por 24 e 31 decembro, sábados

 

Pódense desfrutar até o 31 de xaneiro do ano seguinte.

*Un día mais en 2022 por coincidir en sábado o día 1 de xaneiro

 

PERMISO TRASLADO DOMICILIO

1 DÍA se non hai cambio de localidade

2 DÍAS      se hai cambio de localidade

2 DIAS se non hai cambio de localidade e a unidade familiar é de dous ou mais membros

4 DÍAS se hai cambio de localidade e a unidade familiar é de dous ou mais membros

PERMISO POR FALECEMENTO, ACCIDENTE , ENFERMIDADE GRAVE, HOSPITALIZACIÓN OU INTERVENCIÓN CIRÚR XICA DUN FAMILIAR

1º GRADO POR CONSANGUINIDADE OU AFINIDADE

Pais, sogros, fillos, xenro, nora, cónxuxe ou parella de feito

3 DÍAS HÁBILES se o suceso é na mesma localidade.         5 DÍAS HÄBILES se o suceso é en distinta localidade.

2º GRADO POR CONSANGUINIDADE OU AFINIDADE

 

Avós, irmáns, cuñados, netos

2 DÍAS HÁBILES se o suceso é na mesma localidade          4 DÍAS HÄBILES se o suceso é en distinta localidade

PERMISO PARA O COIDADO DUN FAMILIAR MOI GRAVE

(RETRIBUIDO)

MÍNIMO SETE DÍAS E MÁXIMO TRINTA

Por accidente ou enfermidade grave de cónxuxe, parella de feito, familiares de primeiro grado, acollidos ou outros familiares que convivan co interesado. É necesario informe ou certificado médico

PERMISO PARA O CUMPRIMENTO DUN DEBER PÚBLICO E PERSOAL

 

POLO TEMPO INDISPENSABLE

Para o cumprimento dun deber inescusábel e de carácter persoal ou público e por deberes coa conciliación da vida familiar e laboral. Enténdese por deber inescusábel a obriga que afecte a unha persoa e que de non cumprilo xeraría unha responsabilidade de índole penal, civil ou administrativa

PERMISO PARA ASISTIR A EXAMES FINAIS

OS DÍAS QUE DURE A SUA REALIZACIÓN

 

PERMISO PARA AUSENTARSE DO POSTO DE TREBALLO

POLO TEMPO NECESARIO PARA ACOMPAÑAR A REVISIÓNS MÉDICAS DE FILLOS E PERSOAS MAIORES O SEU CARGO, CON AVISO PREVIO E XUSTIFICACIÓN

 

 

 

PERMISO PARA EXAMES PRENATÉIS, PREPARACIÓN AO PARTO,FECUNDAC. ASISTIDA, ADOPCIÓN

 

 

DURANTE OS DÍAS DA SÚA REALIZACIÓN

 

TEMPO NECESARIO PARA A SUA REALIZACIÓN

 

 

 

 

DEBERÁ XUSTIFICARSE CON CERTIFICADO MÉDICO

 

 

PERMISO POR NACEMENTO DE FILLO/A

22 SEMANAS*, 2 SEMANAS MAIS POR DISCAPACIDADE, PARTO MÚLTIPLE E POR CADA FILLO A PARTIR DO SEGUNDO

*Empregados públicos ao servizo da Xunta de Galiza, resto 16 semanas

Consultar posible ampliación (para todo o persoal) a seis meses no ano 2022

PERMISO PARA

EXÁMENES PRENATÉIS,

FECUNDACIÓN ASISTIDA,

ADOPCIÓN/ACOLLEMENTO

TEMPO NECESARIO PARA A SUA REALIZACIÓN

-Deberá xustificarse mediante certificado médico.

-No tratamento de fecundación asistida no caso de ser  necesario desprazarse fora da  CCAA o

permiso será de 2 DÍAS(RETRIBUIDO).

 

PERMISO POR LACTANCIA DE FILLO/A MENOR DE 12 MESES

 

UNHA HORA DE AUSENCIA DIARIA OU DUAS FRACCIÓNS DE MEDIA HORA. O PRINCIPIO E FINAL DA XORNADA

PAIS TRABALLADORES. Poderán acollerse os dous indistintamente

Pódese solicitar a substitución do tempo de latencia por un permiso retribuído que acumule en xornadas completas o tempo correspondente (máximo catro semanas. O permiso increméntase proporcionalmente por parto múltiple. Pódese acumular ás vacacións.

 

PERMISO DE PATERNIDADE

 

 

16 SEMANAS (17  POR PARTO MÚLTIPLE)

 

É independente do desfrute compartido do permiso por parto ou adopción.

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Volver