Verín:
988 412 345 988 411 013  | 
Xinzo:
988 462 583 988 462 824  | 
PARTILHAR
Telegram WhatsApp

A SEAGA APROBA AS LISTAXES PROVISIONAIS DE PIÓN ESPECIALISTA

28 Set 2020

Asemade dan tres días hábiles para efectuar reclamacións

A E P Seaga fai pública a resolución do 24 de setembro de 2020, da Comisión de Selección designada para cualificar o proceso para o ingreso nas Iistaxes previas na categoria de Pion Especialista, resultante do periodo de actualización de listaxes, pola que se aproban e se fan publicas as listaxes previas provisionais e se abre o periodo de reclamacións.

A Comisión de Selección designada para cualificar o proceso para o ingreso nas listaxes previas na categoría de Pión Especialista, resultante do periodo de actualización de listaxes de outubro de 2019, e de conformidade co establecido nas bases xerais e especificas das que rexen o proceso, entre outros,

ACORDOU:

Primeiro.- Aprobar as Iistas previas provisionais.
De conformidade co establecido nas bases xerais 2.1 .3 e nas bases especificas 2.1.2 das que rexen o proceso, acordou aprobar as listaxes previas provisionais, resultante do periodo de actualización de listaxes de outubro de 20 19.

Segundo.- Facer publicas as Iistaxes previas provisionais.
De conformidade co establecido nas bases xerais 2.1.3 e nas bases especificas 2.1.2 das que rexen o proceso, acordou facer publicas as listaxes previas provisionais, resultante do periodo de actualización de listaxes de outubro de 2019, por duplicado exemplar, un exemplar no que os/as candidatos/as figuran por orde descendente a puntuación obtida tralo baremo de meritos, CO D.N.I, ambito/s territorial/ais, perfil/fis profesional/ais, discapacidade e puntuación, e outro exemplar no que os/as candidatos/as figuran por orde ascendente do D.N.I., ambito/s territorial/ais, perfil/ is profesional/ais, discapacidade e puntuación, que se podera consultar na paxina web de SEAGA escollendo a categoria correspondente, segun o perfil/is profesinal/ais e ambito/s territorial/ais seleccionados polo/a cal)didato/a no ANEXO 1 da solicitude.

Terceiro.- Reclamacións.
De conformidade co establecido nas bases xerais 2.1.3 e nas bases especificas 2.1.2 das que rexen o proceso, os/as candidatos/as disporan do prazo de tres dias habiles, contados a paitir do seguinte o da publicación desta resolución na páxina web da SEAGA, para poder presentar reclamacións ante o Director-Xerente da SEAGA. As resolucións do Director-Xerente seran motivadas, se ben a estimación ou desestimación das reclamacións entenderanse implicitas na resolución do Director-Xerente pola que se aproben e se fagan publicas as listaxes previas definitivas.

De non haber reclamacións, a listaxes previas enténdense aprobadas definitivamente e estarán disponibeis para ser empregadas nos procesos de selección para a contratación de persoal.

Todas as reclamacións dos/as candidatos/as, só poderan ser presentadas:

nas oficinas de rexistro de SEAGA, sitas no Poligono Industrial do Tambre, Via Marconi, n°14, 15890 Santiago de Compostela - A Corunha, de luns a xoves, en horario de 9:00h a l4:00h e de 15:30h a l7:30h, e os venres de 9:00h a 14:00h.

de luns a venres, en horario de 9:00h a 14:00 horas, nas oficinas sitas en:
- Poligono do Ceao, Rua dos Carros, parcela 17, 27003 Lugo.
- Poligono de San Cibrao das Vinhas, Sector C, Rua Ricardo Martin Esperanza (Rua 1 ), Parcela 1-G, Nave 3, 3291 1 San Cibrao das Vinhas, Ourense.
- Lgr.Cabanas - Salcedo, 54, 36143 Pontevedra.
- Estrada N. VI, Km. 581, 15640, Gufsamo- Bergondo.
Rematando o prazo de presentación de emendas e/ou reclamaci6ns o dfa 29 de setembro de 2020 ( inclusive ).
A presentación de reclamacións en oficinas distintas das anteriores non seran tidas en consideración para o proceso.

Volver