Verín:
988 412 345 988 411 013  | 
Xinzo:
988 462 583 988 462 824  | 

OFERTA DE 7 POSTOS DE TRABALLO NO CONCELLO DE ENTRIMO

24 Dec 2018

Son postos laborais temporais para auxiliares de axuda no fogar

Convocatoria para a contratación laboral temporal que se indica a continuación, segundo as bases aprobadas por resolución da alcaldía con data 19/12/2018:

1.- Número e denominación das prazas: 7 auxiliares de axuda no fogar, xornada a tempo completo, de luns a domingo, incluídos festivos.

2.- Modalidade de contratación: obra ou servizo determinado.

3.- Duración do contrato: 6 durante doce meses e 1 para cubrir vacacións.

4.- Sistema de selección: concurso de méritos.

5.- Retribucións totais: salario mínimo interprofesional (incluída pppe).

6.- Lugar e prazo de presentación de instancias: 5 días hábiles contados dende o seguinte ao da publicación do anuncio no BOP, no rexistro do concello ou por calquera dos medios admitidos en dereito.

7.- Exposición das bases: o texto completo das bases de selección está publicado no taboleiro de anuncios e na sede electrónica municipal, http://entrimo.sedelectronica.es

 

Volver