Verín:
988 412 345 988 411 013  | 
Xinzo:
988 462 583 988 462 824  | 
PARTILHAR
Telegram WhatsApp

A PARTIRES DE XANEIRO PODERASE SOLICITAR, NA AXENCIA TRIBUTARIA, A DEDUCIÓN NO IRPF PRA QUEN TENHA AO SEU CARGO MENORES DE 3 ANOS, PRAS FAMILIAS NUMEROSAS E/OU CON DIVERSIDADE FUNCIONAL

25 Dec 2014

Pra obter mais información podes facelo chamando á CIG ou, diretamente, á Axencia Tributaria

A solicitude poderá presentarse, por internet ou teléfono, a partir do 7 de xaneiro e, presencialmente, dende o 3 de febreiro, en calquera oficina da Axencia Tributaria.

Segundo informacións da propia Axencia Tributaria, procedeuse a enviar cartas informativas ás persoas beneficiarias potenciais, nas que recolhe os requisitos e procedemento para a percepción mensual destes impostos negativos.

O modelo de solicitude poderase presentar por internet na web da Axencia Tributaria (www.agenciatributaria.es) mediante 'Cl@ve', 'PIN 24 horas', DNI electrónico ou certificado dixital. Ao final da carta remitida ás persoas beneficiarias recólhese o Código Seguro de Verificación (CSV) requirido para as novas altas en Cl@ve daquelas persoas beneficiarias que non estean rexistradas no PIN 24 horas. A solicitude tamén se poderá formalizar a partir desa data por teléfono chamando ao 901 200 345.

A solicitude do pagamento anticipado poderase realizar de xeito colectivo ou individual mediante a presentación dun novo modelo, o 143, por cada umha das deducións, acumulables entre si, ás que as persoas beneficiarias tenhan dereito (100 euros mensuais por familia numerosa e por cada descendente e ascendente con discapacidade; 200 euros no caso de familias numerosas de categoría especial).

As deducións, que poderán alcanzar os 1.200 euros anuais por cada descendente ou ascendente con discapacidade e por familia numerosa, e os 2.400 euros no caso de familias numerosas de categoría especial, calcularanse de forma proporcional ao número de meses en que se cumpran os requisitos.

Os requisitos son dous:

-      realizar umha actividade pola que se cotice á Seguridade Social ou mutualidade alternativa;

-      ter dereito á aplicación do mínimo por descendente ou ascendente con discapacidade, ou ser ascendente ou irmán/á orfo/a de pai e nai formando parte dumha familia numerosa.

O límite para cada umha das deducións serán as cotizacións e cotas totais á Seguridade Social e/ou mutualidades devindicadas en cada período impositivo. Se se tivese dereito á dedución por contar con varios ascendentes e/ou descendentes con discapacidade, o límite aplicarase de forma independente respecto de cada un deles.

As deducións incluiranse na declaración anual de IRPF do 2015, a presentar en 2016, onde se regularizarán as cantidades que se tivesen percibido como aboamento anticipado.

Cando existan varias persoas beneficiarias dumha mesma dedución, o aboamento anticipado solicitarase de xeito colectivo ou individual, elección que se poderá modificar para as distintas deducións en xaneiro de cada ano.

No caso da solicitude colectiva, deberán subscribir a solicitude todas as persoas solicitantes que puidesen ter dereito á dedución. Quen figure como primeira solicitante deberá cumprir os requisitos para o aboamento da dedución no momento en que se presente a solicitude e será quen reciba a transferencia bancaria mensual. Se as persoas beneficiarias optan, en cambio, pola solicitude individual, o importe da dedución dividirase entre as distintos solicitantes por partes iguais.

Os afiliados e afiliadas da CIG de Verín e A Limia, nos prazos estabelecidos, poderán obter asesoramento pra formalización das solicitudes pasando polos locais do sindicato.

Volver